เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับ สู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

คำค้น:

  

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย ..
จุฑาทิพ คล้ายทั..
เงินตราในอาเซียน /วีรวรรณ ภิญญรัตน์..
วีรวรรณ ภิญญรัตน์
ภาษาอาเซียนน่ารู้ /ฝ่ายวิชาการพิมพ์..
ฝ่ายวิชาการพิมพ..
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว =La..
วิทย์ บัณฑิตกุล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ /คัทลีย..
คัทลียา เหลี่ยม..
เนการาบรูไนดารุสซาลาม =Brunei /วิทย..
วิทย์ บัณฑิตกุล
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม =Vietnam..
วิทย์ บัณฑิตกุล
ราชอาณาจักรไทย =Thailand /วิทย์ บั..
วิทย์ บัณฑิตกุล
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ =Philippines /ว..
วิทย์ บัณฑิตกุล
สาธารณรัฐสิงคโปร์ =Singapore /วิทย์..
วิทย์ บัณฑิตกุล
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย =Indonesia /วิ..
วิทย์ บัณฑิตกุล
รู้จักประชาคมอาเซียน /วิทย์ บัณฑิตก..
วิทย์ บัณฑิตกุล
มาเลเซีย =Malaysia /วิทย์ บัณฑิตกุ..
วิทย์ บัณฑิตกุล
ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล =Physics for nu..
กอบศิริ วรศรี||..

วัสดุฯแนะนำ

ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

เปลี่ยนตำแหน่งจัดเก็บหนังสือ

          เนื่องในปัจจุบันห้องสมุดได้มีการจัดตำราและหนังสือเข้ามาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัย และเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงทำให้มีตู้หนังสือที่มีไม่สามารถรองรับกับจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น งานห้องสมุด จึงได้ทำการย้ายตำราและหนังสือหนังสือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาลที่มีปีพิมพ์มากกว่า 10 ปี (ปีพิมพ์ 2545 ลงไป) ไปไว้ให้บริการ ณ ห้องสมุดเล็ก ค่ะ ถ้าผู้ใช้บริการสืบค้นแล้วพบหนังสือที่มีปีพิมพ์ดังกล่าว ให้ติดต่อ บรรณารักษ์ได้ที่เคาร์เตอร์บริการค่ะ 

                              ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ 
                                    งานห้องสมุด
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.